Informacje kontaktowe

Dental Clinic w Zamościu


Serdecznie zapraszamy do kontaktu z przychodnią stomatologiczną Dental Clinic z Zamościa. Oferujemy kompleksowy zakres usług – od stomatologii zachowawczej i estetycznej po chirurgię stomatologiczną i implantologię.

 

Zajmujemy się m. in. wybielaniem zębów,piaskowaniem zębów, zakładaniem licówek i koron porcelanowych, wszczepianiem implantów zębowych. Jedną z naszych specjalnością są również skomplikowane zabiegi z zakresu chirurgii szczękowej, przygotowujące do zabiegów implantologicznych. Na wizytę mogą Państwo umówić się telefonicznie lub osobiście:

 

Dental Clinic w Zamościu - nr konta bankowego


Bank PKO BP - 66 1020 5356 0000 1302 0005 9675

Adres

 

 Ulica Starowiejska 7, 22-400 Zamość

Godziny otwarcia

 

  Poniedziałek - Piątek 9:00 - 20:00 

Telefon

 

  (84) 638 55 84

 

Adres e:mail

 

  recepcja@kuroczko.pl

Jak do nas dojechać?Ważna informacja dla pacjentów Dental Clinic 

 

 

Szanowny Pacjencie!

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dental Clinic Stomatologia Rodzinna s.c. M.W. Kuroczko.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: w_dziki@interia.eu lub pod numerem telefonu 880826349

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

 

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz laboratoriom analitycznym i pracowniom protetycznym.

 

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie.